استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید احمدحسینی ازجمله اساتید
وبزرگ مردانی است که زبان دروصف شخصیت ایشان الکن وقلم از تبیین آن قاصر است.

بنده بعنوان یک دانشجو افتخار داشتم که از سال 1364 لغایت 1369
دردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبا یی تهران در رشته مددکاری اجتماعی در
کلاس درس ایشان حاضر شوم ومطالب زیبا علمی وتخصصی ایشان که با مثالهایی زیبا از
تجربیاتشان عجین بود را بشنوم نه بنوشم وجان بگیرم.اکثر اوقات اتفاق میافتاد که از
وقت کلاس میگذشت ولی ما دانشجویان محو مطالب زیبای استاد بودیم ولی حیف که چه زود
گذشت.


ادامه مطلب ...