الف – مددکاری اجتماعی

1-                 مبانی مددکاری : مبانی مددکاری دکتر محمد زاهدی اصل چاپ سوم 1385 مبانی مددکاری و مفاهیم اساسی  مددکاری آقی حسن خاکساری- خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام دکتر زاهدی اصل 1386 چاپ دوم

مددکاری فردی : حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع ترجمه محمد حسین بازرگانی مهارتهای کمک


شناسی ارشد : مدد کاری اجتماعی  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طبا طبا یی

 

الف – مددکاری اجتماعی

1-                 مبانی مددکاری : مبانی مددکاری دکتر محمد زاهدی اصل چاپ سوم 1385 مبانی مددکاری و مفاهیم اساسی  مددکاری آقی حسن خاکساری- خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام دکتر زاهدی اصل 1386 چاپ دوم

2-                مددکاری فردی : حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع ترجمه محمد حسین بازرگانی مهارتهای کمک کردن به افراد خانواده و گروهها ( جلد اول ، جلد دوم ) ترجمه خانم دکتر منیر السادات میر بهاء

3-                مددکاری گروهی : مددکاری کار بگروه دکتر سام آرام پویایی و مشاوره گروهی دکتر شفیع آبادی مشاوره وروان درمانی گروهی دکتر ثنایی

4-                مددکاری جامعه ای : جزوات درسی آقایان دکتر سید احمد حسینی و دکتر محمد زاهدی  اصل مددکاری با جامعه آقای دکتر سام آرام مددکار و مراقبت اجتماعی تالیف مالکوم بین ترجمه حاتم زواره ای انتشارات دانشگاه 1386

ب روانشناسی : زمینه روانشناسی جلد اول و دوم هیلگارد تنظیم و ترجمه دکتر براهنی و همکاران آسیب شناسی روانی دکتر حسین آزاد  - جلد اول و دوم

ج- مبانی و نظریه های جامعه شناسی : نظریه های جامعه شناسی دکتر توسلی - - مقدمات جامعه شناسی منوچهر محسنی

د- مبانی توانبخشی :

1- توانبخشی شغلی و حرفه ای معلولین ، دکتر عبدالله شفیع آبادی ، تهران نشر جنگل 1382

کودکان استثنایی ، نرگس ادیبسر کش ، تهران دانشکده علوم بهزیستی و توان بخشی 1380

توانبخشی کودکان دکتر طلعت اللهیاری ، تهران سروش 1382

اعتیاد و آسیب شناسی خانواده دکتر حبیب آقا بخشی ، تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1379