رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

              چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ارچه در نظر یار خا کسار شدم

             رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می زند همه را

           کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند


رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

              چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ارچه در نظر یار خا کسار شدم

             رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می زند همه را

           کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر شکایت زنقش نیک وبداست

      چه بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته اند این بود

            که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

تونگرا دل درویش خود به دست آور

            که مخزن زرو گنج درم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

           که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر

        که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

زمهربانی جانان طمع مبر حافظ

           که نقش جور ونشان ستم نخواهد ماند

                                   حافظ