آدم ها

آدم های بزرگ، متوسط و کوچک

 آدم های بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند

 آدم های متوسط درباره چیزها سخن می گویند

 آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند

 --------------------------------------------------------------------------------

 آدم های بزرگ درد دیگران را دارند

 آدم های متوسط درد خودشان را دارند

 آدم های کوچک بی دردند.

 --------------------------------------------------------------------------------

 آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

 آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

 آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

 --------------------------------------------------------------------------------

  آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند

 آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند

 آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند

 --------------------------------------------------------------------------------

 آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند

 آدم های متوسط پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند

 آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند

   --------------------------------------------------------------------------------

 آدم های بزرگ به دنبال خلق مساله هستند

 آدم های متوسط به دنبال حل مساله هستند

 آدم های کوچک مساله ندارند

-------------------------------------------------------------------------------

 

/ 0 نظر / 13 بازدید