شیوه های فرزندپروری

      منظوراز شیوهای فرزند پروری پدران ومادران در این پژوهش مجموع رفتارها،نگرشها وگفتار آنان میباشدکه درخانواده  نسبت به فرزندان خود دارند.

      دراین تحقیق شیوه فرزند پروری کل پدران ومادرانیکه فرزندآنان ازدومهدکودک بهزیستی درشهرستان گرمساراستفاده  می کنندکه شامل یکصد زوج می شوند به روش نمونهگیری سرشماری ،با توجه به  سه الگوشیوه فرزند پروری1-سهل گیری 2- استبدادی3- دمکراسی مورد بررسی قرار گرفت.

در این پژوهش چگونگی وضعیت شیوه فرزند پروری والد ین در جامعه مورد مطا لعه با توجه به اینکه انان  در انجام این مهم تا چه میزان باهم  هماهنگی وا تفاق نظر دارند مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نتایج ذ یل حاصل شد.

1- پدران ومادران الگو وشیوه فرزندپروری دمکراسی را نسبت به دو شیوه دیگرترجیح      می دهند.

2-والدین در اتخاذ سه شیوه مذ کور (سهل گیری، استبدادی و دمکراسی)  از هما هنگی و اتفاق   نظر لازم بر خور دارند .

3- میزان تحصیلا ت پدران ومادران  در اتخاذ شیوه فرزند پروری آنان موثر است.

4-67 درصد از پد ران و مادران د ر رابطه با شیوه فرزند پروری سهل گیری و 5/64 درصد نیزد ر شیوه استبدادی به عنوان بی نظر اعلام نظر نمو ده اند که قابل توجه میبا شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پژوهش سه شیوه فرزند پروری 1- شیوه فرزند پروری سهلگیری 2- شیوه فرزند پروری استبدادی 3-شیوه فرزند پروری  دمکراسی،والد ینی که فرزندا نشان ازمهدکودک استفاده میکردند مورد بررسی قرارگرفت.

یکی از کارکردهای اساسی ومهمی که سعادت و بهروزی فرزندان درپناه آن تحقق می یا بد هماهنگی واتفا ق نظروالدین دراتخا ذ شیوه فرزندپروری است ومسئله ای که کمترمورد توجه محققان امور خانواده مخصوصاً در جامعه ایران قرارگرفته است این مسئله می با شد که پد ر و مادر در انجام این مهم تا چه اندازه با هم اتفاق نظردارند و برای پرورش فرزندان خود از کدام شیوه تربیتی استفاده می کنند چرا که کلید سلا مت و سعادت کودک درآ ینده بستگی به این دارد که والد ین برای پرورش و تربیت فرزند خود از چه الگوی تربیتی استفاده می کنند آیا در اتخاذ شیوه فرزند پروری از هما هنگی لازم برخوردارند  .

           لذا این پژوهش قصد دارد میزان هما هنگی والدین را با عنایت به سه شیوه فرزند پروری ( د مکراسی- استبدادی – سهل گیری ) که در اجتماعی شدن و پرورش فرزندان خود از آن استفاده می کنند را مورد سنجش و بررسی قرار  دهد  حال با عنایت  به مطالب مذ کور سوالهای اصلی پژوهش به شرح ذیل بیان میشود :

آیا والد ین (پدر و مادر ) در شیوه های فرزند پروری ( سهل گیری – استبدادی و دمکراسی ) از تفاهم و اتفاق نظر لازم بر خوردارند .

آیا سطح تحصیلات والدین د ر میزان هما هنگی آنان درشیوه های فرزند پروری مو ثر است .

توزیع جا معه مورد مطالعه از لحاظ سه شیوه فرزند پروری چگو نه است .

حال با توجه به سوالهای پژوهش و آگاهی از چگو نگی شیوه های فرزند پروری و الد ین می تواند ما را در برنامه ریزی و ارا ئه طرحهای کار آمد در راستای پیشگیری و بهسازی خانواده کمک نماید.

روش پژوهش

در این پژوهش وضعیت تما می یکصد زوج که فرزندان آنها از دومهد کودک بهزیستی فعال در سطح شهر گرمسار استفاده می کردند به روش نمونه گیری سرشماری در رابطه با سه شیوه فرزند پروری (دمکراسی ، استبدادی و سهل گیری ) مورد بر رسی قرار گرفت .

        این پژوهش یک پژوهش بنیادی کاربردی از نوع اکتشافی است که بررسی شیوه های فرزند پروری در بین والدین را مد نظر دارد تا مشخص شود خانواده ها در تربیت و پرورش فرزندان خود از کدام الگوی فرزند پروری بیشتر استفاده می کنند و یا نسبت به آن نظر و نگرشی مسا عد دارند .

لذا برای سنجش نگرش والد ین نسبت به شیوه فرزند پروری مذکور در ابتدامفا هیم نظری وعملیاتی مورد تعر یف قرار گرفت و سپس برای هر الگو با تو جه به شاخصها یی د وازده سوال تنظیم شد مثلاً شاخصهایی که بیانگر خانوا ده هایی که از الگوی د مکراسی استفاده می کنند عبارتنداز:

همه افراد خانواده قابل احترام هستند .

تمام افراد حق اظهار نظر دارند.

روش عقلانی درتمام شئون زندگی حاکم است...حال در این شیوه فرزند پروری می توان  چنین تعریفی ارائه نمودکه والد ین با فرزندان خودگرم وصمیمی برخورد کرده وضمن کنترل منطقی از آنان تو قع رفتاری عا قلا نه و منطقی دارند  .

شیوه سهل گیری :دراین شیوه والد ین فرزندان خود راکنترل نمی کنند از آنان توقعی ندارند ، در امور خانواده نظم و ترتیب حاکم نیست که با توجه به شش شاخص دوازده سوال برای این الگو تنظیم شد .

آزادی مطلق حکم فرما است .

والد ین در نظم و ترتیب ، تنبیه و پاداش چندان جدی نیستند ...

 شیوه استبدادی :در این شیوه بر اعمال قدرت و انضباط اجباری تا کید می شود این والد ین با فرزندان خود کمتر گرم و با محبت برخورد می کنند وبرکنترل کامل کودک تاکید میشود که با توجه به نه شاخص د وازد ه سو ال د ر رابطه با این الگو تنظیم میشود .

برای د ستوراتی که می د هند د لیل نمی آورند .

فرزندان باید از والد ین بی چون و چرا اطا عت نمایند ....

لذا در نهایت برای تنظیم پرسشنامه ای که بتواندسه شییوه فرزندپروری  دمکراسی ، استبدادی و سهل گیری را مورد سنجش قرار دهد با توجه به شاخصهای مذ کور و همچنین با مرا جعه به منا بع کتا بهای مختلف و صا حب نظران در مجموع 46 سوال تنظیم شد .و سپس برای تعین روائی و اعتبار وسایل اندازه گیری 46 سوال در اختیار کار شنا سان علوم تر بیتی ، روانشناسی ، علوم اجتماعی و مد د کاری وهمچنین تعدادی از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی قرار گرفت و پس از اخذ نظر مساعد و تکمیلی آنان در رابطه با          سوا لات در مرحله بعد مجموع سوا لا ت در اختیار بیست   زوج که همخوا نی لا زم را با     جا معه آماری دا شتند قرارگرفت و در نها یت پس از حذف بعضی  سوالا ت مبهم و تکراری پرسشنا مه ای با 36 سوال (برای سنجش هر شیوه 12 سوال ) با توجه به سه الگو : تربیتی و پرورشی ، دمکراسی ، سهل گیری و استبدادی با توجه به طیف لیکرت که به پنج قسمت مساوی تقسیم می شدتنظیم شد(کاملاًموا فق نمره5- موافق 4- بی نظر3- مخالف2-کاملاَمخالف 1- ) مثلاً اگر فردی از جامعه مورد مطالعه با الگوی دمکرا سی بر اساس دوازده سوال مربوطه کاملاًموافق باشند نمره 60 واگر کاملاً مخالف باشند نمره 12 و اگر بی نظر که مرکز طیف مباشد را به خود اختصاص دهد نمره 36 را کسب می کنند حال با عنایت به مطالب مذکور هرکدام از زوجین نمره خاصی را با عنایت به طیف لیکرت در هر الگو به خود اختصاص میدهد که درپایان پس ازتجزیه و تحلیل داده های بد ست آمده مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها:

      همانطورکه درسطورگذ شته بیان شد فرزندان تحت تا ثیر شیوه های تربیتی و پرورشی والد ین با توجه به ارزشهای حا کم فرزندان با الگوپذ یری ازآنان و همچنین آموختن نقشهایی که دربزرگسالی به عهده میگیرندوخودرا باوالدین وارزشهای حاکم برجامعه همسان میکنند .

       اساس اجتماعی شدن فرزندان درهرجامعه ای براین استواراست که کودکان در بزرگسالی ارزشهایی که خانواده به آ نان منتقل می کند را فرا گیرند و با عث حفظ و تعا دل جامعه شود بطور کلی در تمامی جوامع از خانواده های هسته ای انتظار می رود به گو نه ای فرزندان خو یش را اجتما عی کنند که قادر شوند د رآینده نقشهای مو فقی را درحیات جامعه ایفا نمایند .

     حال دراین قسمت با توجه به داده های آماری بدست آمده با عنا یت به سوالها ی پژوهش تعدادی از جداول اساسی و تفسیر آ نها بیان می شود .

جدول 1 تو زیع فراوانی والد ین جامعه مورد مطا لعه به تفکییک جنس

 

 

والدین به تفکیک 

     جنس

          

 

   تعداد

   

  درصد

        

        مرد

 

   100

 

   50

    

      زن

 

    100

 

     50

 

     جمع

 

   200

 

    100

/ 2 نظر / 268 بازدید
فاطمه

سلام وخسته نباشیی مطالب بسیار خوب ومفید بودند به ما سربزنید وما رالینک کنید ماشما را لینگ کردیم باتشکر موفق باشید

همکار

جالب بود.