هزاردانه یاقوت

11- در آغازهیچ نبود کلمه بود وآن کلمه خدا بود .( تورات )

12- سلامتی تاجی است بر سر افراد سالم که فقط بیماران قادر به دیدن آن هستند . ( بقراط )

13- عشق تنها کاربی چرای عالم است . ( شریعتی )

14- ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد ,در دام مانده باشد, صیاد رفته باشد .

15- وقتی خشم فروکش می کند پشیمانی زبانه می کشد .

16- موسیقی که ما می نوازیم جواب سلام خداست .

17- دست نیافتن به گناه,خودمرتبه ای از عصمت است. ( امام علی )

18- وقتی همه عصبانی هستند اگر تو آرامش خود را حفظ کنی این معجزه است .

19- مرد بزرگ دیر وعده می دهد زود عمل می کند . ( کنفوسیوس )

20- هیچ کس لیاقت اشک های تورا ندارد وکسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود .

21- دوست واقعی کسی است که دستهای تورا بگیرد ولی قلب تو را لمس کند .

22- نخستین گام برای موفقیت, این است از آنچه هستید شادمان باشید . ( اسکاول شین )

23- دلاورترین مرد آن است که بر هوای نفس غالب آید . ( پیامبر اکرم )

24- ناامیدی نخستین گام به سوی گوراست . ( ناپلئون )

25- بدترین وخطرناکترین کلمات این است , همه این جورند . ( تولستوی )

26- وقتی از اخلاق کسی سر در نمی آوری به دوستانش نگاه کن . (مثل ژاپنی )

27- ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که اشتباه درآن قابل جبران نیست . ( بورنز )

28- یک پرنده کوچک که زیر برگ ها نغمه سرایی می کند برای اثبات خدا کافی است .

29- تجربه معلمی است که اول امتحان می کند وبعد درس می دهد . ( فرانکلین )

30- فصیح ترین زبان عمل است . ( شکسپر )

31- برای کسب موفقیت آسانسوری وجود ندارد باید از پله ها بالا رفت .

32- عشق وتردید هرگز در کنار هم قرار نمی گیرند . (جبران )

33- زنان زیادی هستند که قلب مرد را به عاریت می گیرند اما آنان که قلبش را تصاحب می کنند کمند . ( جبران )

34- هنگامی که همۀ اسرار زندگی بر تو آشکار شد مرگ را می طلبی و مرگ وخود راز دیگری است . ( جبران )

35- بدون زیبایی شناسی نه مذهبی وجود دارد نه علمی .( جبران )

36- آرزو نیمی از زندگی و بی تفاوتی نیمی از مرگ است .(جبران )

37- مرا برهانید از حکمتی که نمی گرید واز فلسفه ای که نمی خندد و از عظمتی که در برابر کودکان سر خم نمی کند ( جبران )

38- حتی دستهای که تاجی از خار می سازند از دستهای بیکاره ارزشمندتراند . ( جبران )

39-از محبت توری بافته اند که با آن می توان , روان ها را صید کرد .

40- بعضی ها هر جا که می روند شادی ایجاد می کنند و بعضی ها هر زمان که می روند .    

41- انسان یگانه جانداری است که می داند می میرد .

42- هیچ زندگی به دلخواه نیست چون هیچ تولدی به دلخواه نیست .

43- وای بر تو اگر پایه های زندگیت بر مرگ دیگران استوارباشد .

44- آسان ترین راه رسیدن به فردا فکرنکردن به آن است .

45- مردم در یک چیز مشترکند : همه باهم فرق دارند !

46- سالها طول می کشد تا اساس یک اعتماد ساخته شود ولی برای ویران کردن آن اعتماد فقط چند ثانیه کافی است .

 47- هزاران نفر برای بارش باران دعا کردند اما غافل از این که خدا با کودکی است که چکمه هایش سوراخ است .

48- هر کودک عقیده خداوند است مبنی بر این که جهان باید تداوم داشته یابد .

49- رودخانه های عظیم نیروی خود را به جویبارهای کوچک مدیونند .

50- خدا اندیشید واندیشۀ اولش فرشته ای بود       وخدا سخن گفت ونخستین کلمه اش انسانی بود

51-هرگز در پاسخ ,عاجزانه درنمانده ام ,مگر دربرابر کسی که از من پرسید تو کیستی ؟       

52- در چهر زنی نگریستم و فرزندان به دنیا نیامده اش را دیدم وزنی در چهره ام نگریست وآباو اجداد مرا که پیش از تولد او مرده بودند مشاهده کرد .

53- آن هنگام که روحم عاشق جسمم شد و ازدواج این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم . 

54- تنها کرها به آدم وراج حسادت می کنند .

55-ارزش آنسان در چیزی که به دست می آورد نیست .بلکه ارزش انسان درچیزی است که در بدست آوردن آن مشتاق است .  

56- نیمی از چیزی که به تو می گویم بی معنی است اما آن را می گویم تا معنی نیمه دیگر کامل شود.

57- حق را دو کس بایست : یکی آن که به زبانش آورد ودیگر آن که فهمش کند .

59- بسیاری از نظریه ها به شیشه پنچره می مانند . از پشتشان حقیقت را می بینیم اما در عین حال ما را از حقیقت جدا می کنند .

60- شریف است دل غمگینی که اندوهش مانع از آن نمی شود که با دلهای شاد سرودی سر کند .

61- شاعر پادشاه خلع شده ای است نشسته میان خاکسترهای قصر خویش که می کوشد از خاکسترها تصویری بسازد .

62- درختان گویی اشعار زمین اند که برآسمان می نگارند . ولی ما این سرود های سبز را قطع می کنیم و از آن ها کاغد می سازیم تا تهی بودنمان را در آن به ثبت برسانیم .    

63- همانا شعر عبارت است از مقدار زیادی شادی , رنج , سر گشتگی به اضافه مقدار کمی لفظ ولغت .

64- مردی که از خطاهای کوچک زن در نمی گذرد هرگز از فضایل بزرگ او بهرمند نمی شود .

65- این که چیزی را به من بدهی که من بیشتر از تو بدان نیاز دارم , سخاوت نیست .بلکه سخاوت آن است که تو چیزی را به من بدهی که خود بیشتر بدان محتاجی .

66- تفاوت میان ثروتمند ترین ثروتنمدان و فقیر ترین یک روز گرسنگی ویک ساعت تشنگی است .

67- وقتی قلبت کوه آتشنشان است چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید ؟ 

68-اغلب از فردایمان قرض می گیریم تا دین دیروزمان را بپردازیم .

69- آیا این عجیب نیست که من شدیداً دوست دارم که دیگران مرا فریب دهند تا بر آنها که فکر می کنند من نمی دانم که فریبم می دهند , بخندم !

70- چه کور است آن که از جیبش به تو می بخشد تا از قلبت بازستاند.

71- تنفر جنازه ای است ! کدام یک از شما مایل است قبری باشد ؟ 

72- شاید کوتاهترین فاصله بین 2 فکر , یکی نبودن آن ها باشد .

73- سکوت , حسود پرسروصدا است .

74- یک بار به زندگی گفتم دوست دارم صدای مرگ را به گوش بشنوم .

75- زندگی کمی صدایش را بلندتر کرد وگفت : هم اینک تو صدای مرگ را می شنوی .

76- تو دو تن هستی :یکی بیدار در ظلمت و دیگری خفته در نور .

77- بین دانشمند و شاعر مرغزاری سر سبز است , پس اگر دانشمند از این مرغزار بگذرد حکیمی شود و اگر شاعر از آن عبور کند پیامبری.

78- خاطرات شادمانی ها ی دیروز ما , تلخ ترین غمی است که امروز داریم .

79- زمانی بس دراز وطولانی در خواب عمیق مادرت رویای بودی ,  پس چون مادرت از خواب برخواست , تو را به دنیا آورد. 

80- شاید کسی را که با اوخندیده ای فراموش کنی , اما هرگزکسی را که با او گریسته ای از یاد نخواهی برد .

 81- هنر گامی است که طبیعت بسوی ابدیت بر می دارد .

82- بی شک در نمک نیروی شگفت و مقدسی است . نیرویی که در اشک ما ودریا وجود دارد .

83- دیشب فیلسوفیی را دیدم که سرهای خویش در سبد نهاده در میدانهای شهر می کشاند وبا صدای بلند فریاد می زند حکمت داریم ! حکمت .

فلاسفه بیچاره ! سرهایشان را می فروشند تا دلهایشان راسیر کنند .

84- در عالم وجود دو عنصر است وسومی ندارد : زیبایی وحق . زیبایی در قلب محبان است وحق در بازوی زارعان .

85- اگر مهمان نبود , خانه ها گورستا می شد .

86 - بشریت زنی است که که گریه بر مردان بزرگ را دوست می دارد . واگر مردی بود هر

 آینه از شکوه و عظمت آنان شادمان می گشت .   

87- منبر بشریت قلب های خاموش است , نه عقل هیاهو گرش .

88- آنکه صبح در خواندن ترانه های روشن هم صدا نمی شود , از فرزندان شب است .

89- شبی از شبها : عطسه ی عافیتی کرد بهار . نفس گرم زمین , به علف , شیوه رستن آموخت.

90- شبی از شبها : نه چراغی می سوخت , نه صدایی بر می خاست , خانه وکوچه , شهر لقمه خاموشی . به گمانم  مرگ آن شب , فرمان می راند.

91- به ستاره گفتم :چشم تو روشن ! که به بیداری خود چشم مرا می بینی !      

92- جوانی دوره ایست که عادت ها در طی آن پدید می آیند , ورویش آن در ذهن انسان پا بر جا می شود . 

93- جوانی پلی است میان کودکی و پیری .

94- جوانی گمشده ایست که سالخوردگان همیشه دنبالش می گردند .

95- جوانی آتشفشان عشق واحساسات است .

/ 0 نظر / 27 بازدید