دل نوشته فصل اول

دو نوع حج داریم:. 1حج دل 2حج گل تا تو کدام را قابل باشی.

در آمریکا در طول 1هفته 250 هزار نسخه از مثنوی معنوی به فروش رفت.

*******

نه شکوفه ام نه برگی نه ثمر نه سایه دارم

                                                        همه حیرتم که دهقان با چه کارکشت مارا

*******

انسان بر روی کره ی زمین نسبت به اجداد خود در اوایل قرن بیستم 5/4برابر ثروتمند تر است آیا خوشبخت تر نیزهست؟؟؟؟؟؟؟

*******

یک ایرانی 6برابر یک اروپایی زمان استحمام و26 برابر هنگام مسواک زدن آب مصرف میکند.

*******

محبت زبانی است که ناشنوایان قادراند آن را بشنوند و نابینایان آن را بخوانند.

*******

ولتر:من با سخن توکاملا مخالفم اما حاضرم جانم را فدا نمایم تا تو حرفت را بزنی.

*******

تا آمدم خداحافظی کنم بغضم امان نداد خدا در گلو شکست.

دستم را قلم کنید قلمم را از دست نمیگذارم.(دکتر شریعتی)

*******

عاشق معلمی هستم که اندیشیدن می آموزد نه اندیشه ها را.

*******

حمایت اگر استقلال انسان را بگیرد خیانت به اوست.

*******

زبان اگر یک نقطه بیشتر از حق بجنبد زیان است.

*******

چه قدرت و غنایی است در ناگهان هیچ نداشتن اضطرابها همه زاده ی انتظار هاست غم انگاه بی تابت میکندکه دلواپس شادی هم باشی.(دکتر شریعتی)

*******

انسان به میزان برخورداری هایی که در زندگی دارد،انسان نیست ،بلکه درست به اندازه ی نیازهایی که در خویش احساس میکند انسان است.سطح تعادل و درجه ی کمال هر انسانی را با درجه ی تعالی وکمال نیاز هایی که دارد و کمبودهایی که در خود احساس میکند دقیقا میتوان اندازه گیری کرد.یعنی هرکسی به میزانی انسان تر است که نیازهای کاملتر،متعالی تر و متکامل تر دارد.آدمهای اندک نیازهای اندک دارند.وانسان های بزرگ نیاز های بزرگ.اینجاست معنی این حقیقت دقیق که:آنان که غنی ترند،محتاج ترند.(دکتر شریعتی)

*******

انسان به میزانی که به مرحله انسان بودن نزدیک تر میشود، احساس تنهایی بیشتری میکند. (دکتر علی شریعتی)

*******

تنهایی زایده ی عشق است و بیگانگی...(اریک فروم)

*******

آنکه انتقام میگیرد یک روز خوشحال است وآنکه میبخشد یک عمر...(حضرت علی )

*******

وقتی کسی گمان کرد احتیاجی به پیشرفت ندارد،باید تابوت خود را آماده کند.(دکتر مارون)

*******

آن نمای که آنی، وگر نه آن به شما نمایند که سزای آنی.(خواجه عبدا... انصاری)

*******

انسان ها معمولا  بدترین خطاها را هنگام جبران خطاهای خود مرتکب میشوند.(البرکامو)

*******

به خداوند آنچنان امیدوار باش که اگر با گناهان تمام اهل زمین در پیشگاه او حاضر شوی تو را ببخشد. (حضرت علی (ع) )

*******

مهم نیست که شما سرنگون شوید، مهم آن است که دوباره به پا خیزید. (ونسان لومباردی)

*******

بهترین راه آماده شدن برای فردا،آن است که کار امروز را عالی انجام دهیم.(ویلیام اوزلر)

*******

من ایمان دارم که نخستین آزمایش یک مرد واقعا بزرگ تواضع است(جان راسیکن)

*******

بی اطلاعی از نادانی خود دردی است که نادان ها به آن گرفتارند(الکوت)

*******

آن کس که نداند ونداند وکه نداند ابددهر در جهل مرکب بماند

                                                    آن کس که نداند وبداند که نداند لگان خرک خویش به مقصد برساند.

آن کس که بداند و نداند که بداند بیدارش نمایید که بس خفته نماند.

                                                   آن کس که بداند و بداند که بداند اسب شرف از گنبد گردون بجماند.

*******

اگر حسادت خاصیت سوختن را داشت احتیاج به هیچ سوخت دیگری نبود(مثل یوگسلاوی)

*******

دنیا آیینه است که به هرکس بازتاب چهره اش را می نمایاند. (ویلیام تاکری)

*******

صداقت نخستین بخش کتاب عشق است. (توماس )

*******

من معتقدم که سرنوشت انسان را تنها محبت معلوم میکند و بس!!! (شکسپیر)

*******

بزرگترین سرمایه ی آدمی توانگری نیست بلکه خوی خوش است. (پوشه)

*******

جامعه وقتی فرزانگی و سعادت میابد که خواندن کار روزانه باشد. (سقراط)

*******

جان نباشد، جز خبر، در آزمون              هرکه را، افزون خبر، جانش فزون.

اقتضای جان، چو ای دل، آگهی است         هرکه،آگه تر بود، جانش قوی است.

جان ما ،از جان حیوان، بیشتر                از چه رو،زان کو،فزون دارد خبر.

                                                                                                                (مولوی)

*******

وسیله فرمانروایی، زیاد داشتن حوصله است.(حضرت محمد)

*******

عفو ازکسانی نیکو است که توانایی انتقام دارند.

*******

تواضع ز گردن فرازان نکوست                                 گدا گر تواضع کند خوی اوست

*******

آنچه هستید شما را بهتر معرفی میکند تا انچه میگویید. (امرسون)

*******

هرکس چرای برای زنده بودن یافت با هر چگونه ای خواهد ساخت. (نیچه)

*******

بکوش که عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان مینگری. (شاندل)

*******

ریشه بخاطر سرسبزی درخت خودش را زنده به گور میکند.

*******

سکوت را به اندازه تمام شنیدنی ها دوست دارم.

*******

عاشق موجودی هستم که در امتحان زندگی روی ورقه ی بغل دستی اش نگاه نکند.

*******

 

هنر کارگاه تبدیل زشتی به زیبایی و ناموزونی به موزونی است.(الهی قمشه ای)

*******

بعضی به رنگ رسند و به شوق آیند وبعضی به بویی رسند ونعره ای کشند وبعضی عین شراب را نوشند وچون یاسمین بدین سوی ان سوی کج و راست شوند وزبان به راستی گشایند وبعضی درشراب افتند وخروش ولوله در جان شیخ وشباب اندازند وبعضی دیگر شراب در کام کشند وعین مستی شوند.                                                                                                                                             (الهی قمشه ای)

*******

گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی               آزمون کن که نه کمتر از می انگورم    (دیوان شمس)                                                                               

*******

داغ بلندان طلب ای هوشمند                               تا شوی از داغ بلندان بلند(نظامی)

*******

یوسف کنعانیم، روی چو ماهم، گواست           هیچ کس ازآفتاب ،خط وگواهی نخواست .

ای گل وگلزارها کیست گواه شما؟              رنگ که در چشمهاست بوی که در مغزهاست.

                                                                                                                   (دیوان شمس)

*******

خویش من آن است، که از عشق زاد                خوشتر از این خویش، تباریم نیست

چرخ در گردش، اسیر هوش ماست                   باده در جوشش، گدای جوش ماست

باده ازما مست شد، نی ما از                          قالب از ما هست شد، نی ما از او

                                                                                                                 (مثنوی)

*******

 

تو یاس نو دمیده، من گلبرگی تکیده                  روزی آی کنارم، که عشق از دل رمیده

تورا نادیدن ما، غم نباشد                                 که در خیل ات، به ازما کم نباشد

من از دست تو در عالم نهم رو                        ولیکن، چون تو در عالم نباشد

روزی تو خواهی آمد از سوی مهربانی               اما زمن نبینی دیگر زجانشانی

روزی توخواهی آمد ازکوچه های باران            تا از دلم بشوی غمهای روزگاران

*******

گل من چندین منشین غمگین                         شام مهنت به سر آمد

سردست افشان غم دل نشان                          غمخوارت از سفر آمد

همیشه در زندگی نه تملق گفته ام و نه متملق را بعنوان دوست انتخاب کرده ام.(غلامحسین ذوالفقاری)

*******

رودخانه های عظیم نیروی خود را به جویبارهای کوچک مدیونند.(مثل یوگسلاوی)

*******

دیگران را همانطور که هستند بپذیرید.(ویل کارنگی)

*******

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتما عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد(فرانکلین)

*******

چون منصور حلاج را بردند تا بر دار کشند،یکی از یارانش گریان و مویان پرسید عشق چیست؟منصور لبخندی زد و گفت:امروز بین،فردا بین وباز پسین فردا بین،پس در آن روز بکشتند و دیگر روزش بسوختند وروز سوم خاکسترش بر باد دادند.(تذکره لاولیاء)

*******

دنیای تئاتر عشق است.(مثل عبری)

*******

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت میبرد.(افلاطون)

*******

کسی که در خود آتش ندارد نمیتواند دیگری را گرم کند(مثل آعانی)

*******

چون بخارد پشت من انگشت من                           خم شود از بار منت پشت من

همتی کو تا نخارم پشت خویش                             وارهم از منت انگشت خویش

                                                                                                            (مولوی)

*******

خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید،(کتاب مقدس )

آری خداوند زن را از پهلوی چپ مرد آفرید

نه از سر او،تا حاکم بر او باشد

نه از پای اوتا لگد کوب امیال مرد گردد

بلکه از پهلوی اوتا برابر او باشد

واز زیر بازوی اوتا مورد حمایت او باشد

واز نزدیکترین نقطه به قلب او تا معشوق او باشد(شاعر انگلیسی)

*******

ای خدای پاک و بی انباز ویار                          دست گیر وجرم ما را درگذار

یاد ده ما را سخن های رقیق                         کان به رحم آورد تورا ای خوش رفیق

گر خطاگفتیم اصلاحش توکن                        مصلحی تو ای تو سلطان  سخن

کیمیا داری که تبدیلش کنی                          گر که جوی خون بود نیلش کنی

اینچنین میناگری ها کار توست                     اینچنین اکسیر ها ز اسرار توست

                                                                                                                 (مثنوی)

*******

اگر از خاک من گندم برآید                               از آن گر نان پزی مستی فزاید

خمیر ونانوا دیوانه گردد                                   تنورش بیت مستانه سرآید

میا بی دف به گور من برادر                          که در بزمم خدا غمگین نشاید

اگر آیی به گور من زیارت                                 تورا خر پشته ام رقصان نماید

                                                                                                          (دیوان شمس)

*******

کشته ی تیغ نگاه لاله رویانیم ما               شمع داغی بر سر لوحه مزار ما زنید  

*******

باحکیم ستیزگی مکن، با لجوج مباحثه منمای، با اهل تهمت مصاحبت مجوی.

                                                                                                      خواجه نصیرطوسی

*******

سخن تلخ از دل تلخ بیرون می آید(مثل سوییسی)

*******

به یقین دریافتم که هیچکس نمیتواند بر فساد هر دانشی پی ببرد،مگر اینکه آن دانش را نیکو بیاموزد وبا داناترین فرد آن دانش برابری کتد،پس بردامنه ی معلوماتش بیفزاید واز مرزهای علمی آنان درگذرد وبر حقیقت ها دست یابد که طرفداران اصلی ان علم هنوز نتوانسته اند به کنه آن دست یازند هرگاه چنین امکاناتی میسر شد شخص میتواند به نقد آن دانش بپردازد.(شک شناخت-ابوحامد غزالی)

*******

چون کسی را خار، در پایش خلد                             پای خود را برسر، زانو هلد

و زسر سوزن ،همی جوید سرش                            ور نیابد میکند، بالب ترش

خار در پا شد، چنین دشوار یاب                             خار در دل، چون بود، واده جواب

خار دل را، گر بدیدی هرخسی                            کی غمان را، دست بودی برکسی

                                                                                                                          (مثنوی)

*******

شرح روضه ،گر دروغ و زور نیست                      پس چرا، چشم ات ازآن مخمور نیست

گر ز چشمه، آمدی چونی تو خشک                     گر تو، ناف آهویی ،کو بوی مشک

زانچه میگویی شرحش میکنی                              چه نشانه در تو ماند ای سنی

آن یکی پرسید اشتر را که هی                              از کجا می آیی ای فرخنده پی

گفت از حمام گرم کوی تو                                    گفت خود پیداست از زانوی تو

گر تو می آیی ز گلزار چنان                                دسته گل کو از برای ارمغان

                                                                                                                     (مثنوی)

*******

بدانچه نداری بر آن آگهی                                   مبادا که دل در پی آن نهی

مبادا که بی غور، بی جست و جو                          بگویی که این بد است،آن نکو

*******

خداوند است که در نگاه عاشق به معشوق حسن ازلی خود را به تماشا می نشیند (هانری کربن)

*******

 

عشق از اول سرکش و خونی بود               تا گریزد آنکه بیرونی بود

بندگی سلطنت معلوم شد                         زین دو پرده عاشقی مکتوم شد

عشق ها کز پی رنگی بود                         عشق نبود عاقبت ننگی بود

*******

هنر عبارت است از وارد کردن جوهر روحانی و زیبایی به درون ماده ی بی اثر و مرده ی خارجی و در تعریفی دیگر، هنر تجلی احساسات نیرومندی است که انسان آنها را تجربه کرده است. این تجلی ظاهری به وسیله ی خطاها، حرکات،اصوات و کلمات صورت میپذیرد.

*******

تولستوی (هنر را یک فعالیت انسانی وعبارت از این دانسته که انسان آگاهانه وبه یاری علائم مشخصه ی ظاهری،احساساتی را که خود تجربه کرده است را به دیگران انتقال دهد به طوری که این احساسات به ایشان سرایت کند و آنها نیز احساسات را تجربه نمایند وازهمان مراحل حسی که او گذشته است بگذرند.

*******

حسن ز هر جا که زد القصه سر                       عشق شد از جای دگر جلوه گر

حسن ز هر چهره که رخ برافروخت                 عشق از آن شعله،دلی را بسوخت                                  

حسن به هر طره که آرام یافت                         عشق دلی آمده،در دام یافت 

حسن ز هر لب که شکر خنده زد   &nb

/ 3 نظر / 88 بازدید
روح اله

سلام خسته نباشید من یکی از دانشجوهای رشته مددکاری هستم. ی وبلاگ داریم در خصوص مددکاری اگه موافقی تبادل لینک کنیم تا دوستان با مطالب بیشتری اشنا بشن. مطالب وبلاگ شما عالیه.به ما هم سر بزن. [لبخند]

نرگس

""با سلام ودرود وب خوبی دارین انشاالله زیر سایه خداوند متعال موفق وپیروز باشید به وب منم که با موضوع مباحث تخصصی درباره ی سایتهای همسریابیه سری بزنید ودر ضمن اگه لطف کنیدووبلاگ منوبا عنوان سایت همسریابی یا همسر یابی لینک کنید ممنون میشم ومن هم شما رو لینک خواهم کرد با ایمیل درارتباطیم یا علی""""""""

سلام www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد با تشکر[گل] [گل]