منابع انسانی چیست وچه نقشی در توسعه مدیریت دارد

         درهمه کشورهای جهان آموزش وتربیت نیروی انسانی بعنوان مهمترین استراتژی توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی تلقی میشود . 60 درصد نیروی انسانی ژاپن بعنوان یکیی از کشورهای توسعه یافته مدام در حال آموزشند . آموزش و پرورش نیروی انسانی مهمترین ابزار برای رسیدن به تو سعه پایدار میبا شد . منبع اصلی نو فکر کردن ،خلاق بودن به سیستم آموزشی و پژوهشی بستگی دارد .اندیشه جدید،ابداعات علمی و صنعتی به سیستم آمو زشی منظم و پویا ارتباط دارد .

    همانگونه که بیان شد با ارزشترین سرمایه هر جامعه منابع طبیعی ، د ر آمد ملی و شاخصهایی ازاین قبیل نیست بلکه

انسانهای کیفی با تحصیلات ، فرهنگ و هنرواز همه مهمتر با ذهنیت   مستعد برای شکو فائیهای گوناگون انسانی است . روشهای نو ، بدیع و خلاق همگی از انسانها سر چشمه می گیرد .که در نظام آموزشی پویا و کار آمد و بطور کلی در سیستمی که انسان مورد توجه است   پرورش یافته باشد و چه زیبا مو لانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی در دو بیت شعر این مسئله را بیان میکند :

               (( باده در جوشش گدای جوش ماست                 چرخ در گردش  اسیر هوش ماست

                     باده از ما مست شد نی ما از او                        قالب از ما هست شد نی ما از او ))

ارزشهای اجتماعی                             فرهنگی و مذهبی

آری در راستای تحقق یک برنا مه ریزی کلی در کشور و توسعه مدیر یت به مفهوم وسیع کلمه بررسی امور اقتصادی و شرایط جغرافیایی و طبیعی ، مواد اولیه،سرما یه ، نیروی انسانی و پایه ریزی یک نظام سرپرستی و مدیریت با توجه به ارزشهای فرهنگی و اجتما عی مردم و مطالعه و یژگیهای هر یک از این عنا صر و تلفیق مطلوب مجموعه این عوامل باتا’کید بر منابع انسانی و تطبیق آن با شرایط خاص کشور نیاز به یکسری مطالعات و تحقیقات دارد .که در این رابطه شناخت و تحلیل اثرات متقابل سه عنصر اساسی :1-نهاد دولت ( هیا’ت حاکمه ) 2-نهادها ی اقتصادی و تولیدی 3- نهادهای آموزشی و پژوهشی از اهمیت و جایگاه خاصی بر خوردار است .تا’ ثیر متقابل سه عنصر یاد شده در عین حال در قالب ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی هر جامعه به هم پیوند می یابند و در هم می آ میزند .

                                      

                                                        -2   نهاد آموزش و پرورش                           1-نهاد دولت          

 

 

 

 

                                           

                                                             

                                                                                  نهاد اقتصادی و تولیدی

 

     بطور کلی و در نتیجه میتو ان چنین بیان داشت که منا بع انسانی نقش اساسی و مهمی در توسعه مدیریت دارد و این دو مقوله یعنی انسان و مدیر یت برروی یکدیگر تا’ثیرمتقا بل و دو طرفه دارند .یعنی با پرورش و تربیت انسانهای کار آمد در راستای توسعه مدیر یت و بهبود وضع مدیر یتهای سازمان گام بر میداریم و از طرفی اگر انسانهای لایق ، شایسته و کار آمد مدیر یت جامعه و سازمانها را بعهده گیرند در تربیت و پرورش

 

نیروی انسانی  وتوجه به منابع انسانی بعنوان مهمتر ین عامل در توسعه توجه خواهند نمود .و بطور خلا صه از قول شو ماخرر می توان چنین بیان داشت : ((توسعه با کالا های مادی آغاز نمی شود ،با منابع خام و اولیه و   تکنو لوژی پیچیده آغاز نمی شود . بلکه با توجه به آدمیان ،تربیت آنان با سازمان و انضباط آغاز می شود . توسعه را نمی توان از طریق عملیات پیوند زنی ماهرانه فن ورزان خارجی یا برگزید گان داخلی که تماس خود را با مردم عادی از دست دادهاند تولید کرد . توسعه را نمی توان از راه معجزه دانشمندان و فن ورزان با برنامه ریزی اقتصادی حاصل کرد و توسعه را میتوان از راه یک فرا گرد رشد که در بر گیرنده تربیت ،سازمان و نظم تمامی مردم باشد ایجاد نمود . هر چیزی کمتراز این به شکست می انجامد ))

                                                                                                              علیرضا ایزد پور

                                                                                   کار شناس ارشد جامعه شناسی و مدیریت رفاه اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع مورد استفاده :

1- سریع القلم، محمود – توسعه ،جهان سوم و نظام بین الملل .چاپ سوم زمستان 75 –نشر سفید

2-سریع القلم ، محمود – عقل و توسعه یافتگی – تهران 1372-نشر سفید

3- حاج یو سفی ، علی – تویعه و رفاه اجتماعی   - سمپوزیوم رفاه اجتماعی – مهر ماه 77

4-حسینی ، اسحاق – محوریت انسان در توسعه –

5- سرمدی ، محمد رضا –مدیریت اسلامی – انتشارات دانشگاه پیام نور

6- ای – اف ، شوماخر – کوچک زیباست – ترجمه علی رامین – انتشارات سروش

 

/ 0 نظر / 384 بازدید