مفهوم و ابعاد رفاه اجتماعی

*ابعاد رفاه اجتماعی *

الف : بعد زیستی رفاه اجتماعی : در بعد زیستی رفاه اجتماعی مفاهیم بیو لو ژیک و فیز یو لو ژیک حیات انسانی مورد توجه واقع می شود . در حوزه مر تبط با آن به شرح ذ یل می با شد :

1-                           سلامت جسمی در مقابل معلو لیت و بیماری

2-                           سلامت روانی و ذهنی

3-                           جمعیت، ترکیب جمعیت ، هرم سنی و امید به زندگی

4-                           تغذیه و مسائل مربوط به آن

5-                            کیفیت زندگی و شاخصهای مرتبط                                                    ب- بعد حقوقی رفاه اجتماعی : در بعد حقوقیرفاه اجتماعی ابعاد و زمینه ها ی ذیل مد نظر می با شد .

1-قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران

2- قوانین مدنی کشور بویژه قوانین مرتبط با ازدواج ، طلاق و خانواده

3- قوانین و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق بشر و حقوق گروهها و اقشار مورد نظر بخش رفاه مانند کودکان، زنان ، سالمندان ،مهاجرین ، پناهندگان و ...

4-                                           قوانین حمایتی از گروههای آسیب پذیر و آسیب دیده ، مانند قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست

5-                                           قوانین مربوط به کودکان، نوجوانان و زنان

6-                                           قوانین کیفری و جزایی در مورد بزهکاران جوان ، نو جوانان و آ سیب های اجتماعی از جمله دادگاه ویژه اطفال                                       پ- بعد سیاسی رفاه اجتماعی : یکی از حوزه های مرتبط با پایداری و تداوم برنا مه های رفاه اجتماعی حوزه سیاسی است . که تا’ ثیر قابل توجه و چشمگیری در دیگر ابعاد رفاه اجتماعی دارد به شرح ذ یل می توان     د سته بندی نمود

1-توسعه سیاسی

2-امنیت سیاسی

3- مشارکت عمومی

4- سیاست تکثر گرا و پلو را لیستی

5-فعالیت احزاب و گروههای اجتماعی

ت-بعد اجتماعی رفاه اجتماعی : مفاهیم و مقوله های محوری درابعاد اجتماعی رفاه اجتماعی را در عناوین ذیل میتوان طبقه بندی نمود

1-                                       امنیت اجتماعی

2-                                       مها رتهای اجتماعی

3-                                       اوقات فرا قت

4-                                       اشتغال

5-                                       خانواده

6-                                       آسیب های اجتماعی

7-                                       جمعیت

8-                                       گروههای اجتماعی در مع رض خطر و آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و معلولین

9-                                       مشارکت اجتماعی

10-                                  آموزش

ث- بعد اقتصادی رفاه اجتماعی : ابعاد اقتصادی رفاه اجتماعی یکی از محورهای اساسی و زمینه ساز برنا مه ها و فعالیت های مربوط می باشد . کیفیت زندگی بعنوان هسته’ مرکزی رفاه اجتماعی بستگی فراوان به بعد اقتصادی فعا لیتها و تلا شهای اجتما عی دارد سر فصل مرتبط با ابعاد اقتصادی رفاه اجتما عی را می توان در عنا وین ذیل دسته بندی نمود .

1-                           فقر

2-                           امنیت و توسعه اقتصادی

3-                           اشتغال

4-                           مسکن

5-                           سیستم پرداخت یارانه ها

6-                           اقتصاد خیریهاای و غیر انتفاعی

7-                           عدا لت اجتما عی

8-                           حما یت اقتصادی از اقشار آسیب پذ یر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع مورد استفاده :

1-                             رفاه اجماعی – بیمها و امیدها – نشیه سا زمان بهزیستی کشور- آذر ماه 77-

2-                             مقالات اوّلین سمپوزیم رفاه اجتماعی ، 20و 21 مهر ماه 77 – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –

 

تدوین از علیرضا ا یزد پور

کار شناس ار شد مدیر یت رفاه اجتماعی 

/ 1 نظر / 332 بازدید

[پلک]